Zakonske in druge informacije za vašo državo

Preberite zakonodajo informacije, ki v vaši državi veljajo za Sonyjeve izdelke.

Energijska učinkovitost

Informacije o okoljsko primerni zasnovi zunanjih napajalnikov:

“V zvezi z informacijami o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov v skladu z Aneksom II, točka 2(b) UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1782 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009 glejte povezavo, kjer lahko poiščete informacije o zunanjem napajalniku po imenu modela zunanjega napajalnika:

Kaj označuje energijska nalepka EU

Energijske nalepke imajo abecedne oznake od "A++" (najučinkovitejši izdelki) do "F" (najmanj učinkoviti). V skladu z uredbo EU 1062/2010 morajo biti vsi televizorji v trgovinah in v spletu označeni z energijsko nalepko. Ta energijska nalepka je trenutno uporabljena. Mejne vrednosti za razrede energijske učinkovitosti je sprejela Evropska komisija.

Energijska učinkovitost

Letna poraba energije XYZ kWh temelji na porabi energije televizorja, ki je vklopljen 4 ure in 365 dni v letu. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

Pri Sonyju nenehno razvijamo in proizvajamo izdelke, ki so energijsko učinkovitejši od prejšnjih modelov. Velika večina naših televizorjev ima energijsko oznako A++ do A, noben model pa nima nižje od B.

Vračanje/recikliranje

Odlaganje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), odpadnih energijskih baterij ter odpadne embalaže

Električnih in elektronskih izdelkov, baterij, akumulatorjev in embalaže ne smete odlagati z gospodinjskimi odpadki, temveč jih morate zbirati ločeno. To označuje simbol prečrtanega smetnjaka na električnem ali elektronskem izdelku oziroma bateriji. Pri nekaterih baterijah je ta simbol lahko uporabljen v kombinaciji s kemijskim znakom za svinec (Pb), če baterije vsebujejo več kot 0,004 % svinca.

S pravilnim odlaganjem izdelkov, baterij in embalaže pomagate preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica neprimernega odlaganja odpadkov. Glede na lokacijo lahko neembalažni papir, kot so navodila za uporabo, in CD-je ali DVD-je odlagate na posebnih sistemih za zbiranje odpadkov. Z recikliranjem teh materialov pripomorete k ohranjanju naravnih virov.

Za podrobnejše informacije o vračilu in recikliranju izdelkov, baterij in embalaže se obrnite na lokalni občinski urad, komunalno službo ali trgovino, kjer ste kupili izdelek ali baterijo. Če imate izdelek, pri katerem je zaradi varnosti, delovanja ali neokrnjenosti podatkov baterija trajno vgrajena, lahko to baterijo zamenja samo usposobljeno servisno osebje.

Da zagotovite pravilno odlaganje baterij ter električne in elektronske opreme, jih po izteku življenjske dobe predajte na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Informacije o odlaganju baterij si oglejte v delu priročnika z navodili, kjer je opisano varno odstranjevanje baterije iz izdelka. Baterijo odstranite in predajte na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih baterij.

Direktiva WEEE

Elektronskih izdelkov ne odlagajte z gospodinjskimi odpadki, reciklirati jih morate ločeno

Direktiva za baterije

Baterij ne odlagajte z gospodinjskimi odpadki, reciklirati jih morate ločeno

REACH

Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij

Poleg naših prizadevanj za omejevanje uporabe škodljivih snovi, uredba EU št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zahteva, da vsa podjetja, ki delujejo znotraj EU, vključno s Sonyjem, upoštevajo različne zakonske obveznosti, vključno z obveščanjem strank o uporabi "snovi visokega tveganja" (SVHC), ki so navedene na seznamu "morebitnih snovi za REACH", v izdelkih.